Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

051 «Економіка»

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
СпеціальнІсть: 051 «Економіка»
Рівень вищої освіти: Бакалавр / магістр

Програма спеціальності 051 «Економіка» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі економіки та управління на рівні організацій, установ (мікроекономічному рівні), так і державних органів влади (макроекономічному рівні), які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку економіки, управління, ефективного ведення господарської діяльності на підприємстві, забезпечення його конкурентоспроможності та розвитку, прогнозувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати, розробляти інформаційну підтримку управлінських процесів організації з використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, розробляти та реалізовувати стратегію і тактику розвитку економіки та господарських одиниць.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної, педагогічної роботи у планово-економічних відділах підприємств, відділах управління персоналом, організацій різної галузевої приналежності; рекрутингових, аутсорсингових агентствах, а також в державних органах виконавчої влади, установах, що здійснюють діяльність в сфері управління, регулювання та контролю соціально-трудових відносин та соціального захисту населення, зокрема, Державній службі зайнятості, Пенсійному фонді України, також організаціях, що здійснюють науково-дослідну діяльність в сфері праці, зайнятості, соціального захисту населення, вищих навчальних закладів.

Основна мета спеціальності – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої і середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.

Основні спеціалізації:

 • Управління персоналом та економіка праці;
 • Економіка та управління персоналом;
 • Міжнародна економіка та управління персоналом;
 • Економіка та управління підприємствами.

Перелік основних навчальних дисциплін:

 • Англійська мова
 • Економічна теорія
 • Мікроекономіка
 • Вища математика
 • Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Основи організації діяльності підприємств
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Інформатика
 • Маркетинг
 • Міжнародна економіка
 • Соціологія
 • Фінанси
 • Регіональна економіка
 • Статистика
 • Гроші та кредит
 • Основи охорони праці
 • Основи психології і педагогіки
 • Бухгалтерський облік
 • Управління персоналом
 • Розміщення продуктивних сил
 • Менеджмент
 • Психологія виробничих груп

Дисципліни спеціалізації управління персоналом та економіки праці / міжнародної економіки та управління персоналом:

 • управління трудовим потенціалом,
 • організація праці,
 • ринок праці,
 • нормування праці,
 • мотивування персоналу,
 • аудит персоналу,
 • демографія,
 • фізіологія і психологія праці,
 • управління виробничими конфліктами,
 • трудове право,
 • кадрове діловодство,
 • професійне орієнтація,
 • підготовка кадрів.

Дисципліни спеціалізації економіка та управління підприємствами: 

 • економіка та організація інноваційної діяльності,
 • аналіз моделювання і управління ринком,
 • організація виробництва,
 • управління витратами,
 • обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків,
 • проектний аналіз,
 • планування і контроль на підприємстві,
 • економіка промислових підприємств,
 • економіка підприємств АПК,
 • основи функціонування та ефективності економічних систем,
 • екологічна економіка.
Компетенції, що формуються у результаті навчання за освітньо-професійною програмою підготовки

Знання:

 • сутності соціально-економічних категорій;
 • логіки розвитку сучасних економічних поглядів, концепцій, теорій у широкому соціально-економічному контексті;
 • закономірностей еволюції окремих економічних явищ і процесів, законів функціонування і розвитку соціально-економічних систем та підсистем мікро-, макро-, мезо-, мегарівнів;
 • сучасних основ організації підприємницької діяльності, економічного управління, планування та прогнозування діяльності підприємства, галузі, країни;
 • закономірностей, функцій, принципів та методів менеджменту;
 • принципів здійснення маркетингової діяльності підприємств;
 • принципів, методів і процедур обліку на підприємствах різних форм власності;
 • аспектів статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, методи статистичного аналізу;
 • теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки;
 • сутності інвестиційного процесу та класифікацію інвестицій;
 • місця і ролі державного регулювання в системі господарського механізму, соціально-економічних передумов та механізмів дії державного регулювання економіки;
 • механізмів та інструментів функціонування сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів та інструментів економічної, соціальної, зовнішньоекономічної політики;
 • сучасних тенденцій інтернаціоналізації економіки, форм й методів міжнародної економічної діяльності;
 • соціально-економічних та інституційних перетворень, що відбуваються в Україні, її місця у загально європейському просторі та завдань, що стоять перед країною і світовою цивілізацією;
 • теоретичних аспектів організації, проведення, оформлення та апробації самостійних наукових досліджень в сфері управління людськими ресурсами, особливостей міжнародного співробітництва в науково-дослідницькій сфері;
 • організації навчально-пізнавального процесу у вищій школі, принципів навчання та виховання та дидактичних здібностей, навичок з викладання економічних та управлінських дисциплін з застосуванням інноваційних, інтерактивних технологій навчання, аналізувати наслідки своєї педагогічної діяльності (для рівня вищої освіти магістр).

Уміння:

 • створювати та управляти господарськими структурами, формувати їх структуру, здійснювати інформаційне забезпечення управлінських процесів;
 • використовувати сучасні методики психологічної діагностики та засоби для ефективного формування команд в організації;
 • аналізувати економічну звітність підприємства, установи, організації, обґрунтувати висновки та рекомендації щодо економічної політики та побудови ділової стратегії підприємства, організації;
 • уміння обчислювати та оцінювати показники економічної діяльності підприємства, галузі, країни;
 • виявляти тенденції та причини нераціонального використання ресурсів окремих підприємств, галузей економіки, державної економічної системи та прогнозувати наслідки для економічного і соціального благополуччя;
 • здійснювати моніторинг ефективності рішень у сфері економічної політики та реалізації макрополітики, міжнародних відносин, уміння обґрунтовувати необхідність запровадження інституційних змін на мікро- і макрорівнях, оцінювати ефективність програм соціально-економічного розвитку;
 • аналізувати економічні явища в історичній ретроспективі, та формувати прогноз на найближче та віддалене майбутнє, враховувати історичний, політичний, екологічний і соціальний контекст при аналізі економічних явищ;
 • оцінювати інноваційний потенціал розвитку економічних систем, розробляти та презентувати бізнес-плани інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих на створення підприємств, модернізацію матеріально-технічної бази та зростання людського капіталу;
 • формувати систему управління охороною та безпекою праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, навичок свідомого та відповідального ставлення до питань особистої безпеки і оточення, проектувати заходи в рамках системи заходів щодо підготовки та організації захисту населення, матеріальних і культурних цінностей від небезпек, які виникають за надзвичайних ситуацій;
 • користуватися сучасними системами науково-технічної інформації, проводити науковий пошук, уміння проводити наукові, соціологічні дослідження, статистичні спостереження з метою практичного ефективного використання їх результатів;
 • застосовувати сучасні методи і методики викладання у навчальних закладах економічного профілю (для рівня вищої освіти магістр);
 • оформлювати права на об’єкти інтелектуальної власності, їх захисту, користування, оцінювання вартості, комерціалізації у вітчизняній і світовій практиці (для рівня вищої освіти магістр).

Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю 051 «Економіка» здійснюється за відповідними рівнями вищої освіти:

 • Бакалавр;
 • Магістр професійного спрямування;

Здобута кваліфікація дозволяє працювати у:

 • підприємствах, організаціях різної галузевої приналежності;
 • територіальних органах виконавчої влади;
 • Державній службі зайнятості;
 • Державній службі з питань праці;
 • Пенсійному фонді України;
 • установах та Фондах соціального захисту населення;
 • Міністерстві соціальної політики;
 • рекрутингових агентствах;
 • в науково-дослідних організаціях;
 • вищих навчальних закладах.

 

Випускники спеціалізації управління персоналом та економіки праці, міжнародної економіки та управління персоналом, економіки та управління підприємствами можуть займати посади:

 • заступник начальника, старший інспектор відділу кадрів;
 • менеджер з персоналу (середня ланка), планування кар’єри і розвитку персоналу;
 • економіст у планово-виробничому відділі, який займається плануванням і прогнозуванням трудових показників;
 • економіст у відділі праці і заробітної плати;
 • інспектор з кадрів;
 • завідувач секції;
 • завідувач комори, складу;
 • майстер служби (транспорт, зв’язок);
 • заступник завідувача ательє, бази лазні, перукарні, пральні, фотоательє, атракціону, бази спортивної, бюро (кінопересувок, подорожей, екскурсій), закладу клубного типу, комплексу (атракціонного, товарного), парку культури та відпочинку, фільмобази (фільмосховища), фільмотеки, фонотеки;
 • комендант спортивної споруди;
 • начальник табору туристського;
 • завідувач господарства, копіювально-розмножувального бюро, машинописного бюро;
 • диспетчер автомобільного транспорту, виробництва, з міжнародних перевезень, служби перевезень;
 • технік з нормування праці, з підготовки виробництва, з праці;
 • інженер з підготовки кадрів, з профадаптації;
 • центри підбору персоналу і служб зайнятості (розробка систем підбору, оцінки та адаптації персоналу);
 • економіст – статистик;
 • економіст з праці і підвищення кваліфікації;
 • профконсультант;
 • помічник керівника підприємства (установи, організації);
 • інспектор з виплати пенсій;
 • інспектор з призначення пенсій;
 • інспектор з соціальної допомоги;
 • інспектор торговельний;
 • торговельний брокер (маклер);
 • агент із замовлень населення на перевезення;
 • бухгалтер;
 • технік з планування;
 • інспектор-ревізор.

Для рівня вищої освіти магістр:

 • начальник / заступник начальника відділу управління персоналом;
 • заступник директора з кадрових питань та побуту;
 • заступник начальника відділу організації праці та заробітної плати;
 • заступник начальника відділу підготовки кадрів;
 • заступник начальника відділу соціального розвитку;
 • заступник начальника лабораторії соціології та психофізіології праці;
 • заступник директора філіалу;
 • директор-розпорядник;
 • керуючий (менеджер) готельним господарством / підприємством харчування;
 • заступник завідувача підприємства роздрібної торгівлі, ринку, секції;
 • головний диспетчер (транспорт, складське господарство, зв’язок);
 • начальник відділу транспорту; служби (транспорту); господарства складського, складу (вантажного); каси (квиткової на вокзалі, головної, міської квиткової); майстерні; відділу постачання; пункту (заготівельного, навантажувально- розвантажувального, портового, рибоприймального, суднового, навчально-тренувального та ін.);
 • завідувач бази (перевалочної), двору (вантажного), контейнерного майданчика, пакгаузу, складу, сховища;
 • головний адміністратор (на комерційних підприємствах);
 • завідувач ломбарду;
 • завідувач (начальник) приймальні, архівосхо­вища, відділення (контейнерного), групи, пункту (заготівельного, приймального), сек­тора, частини;
 • заступник начальника прес-центру;
 • заступник директора (керівника) малого промислового (транспортного, складського, зв’язку) підприємства (фірми);
 • директор (керівник) малої торговельної фірми;
 • керуючий магазином, керуючий агентством (торговельним, нерухомості, рекламним);
 • директор (керівник) малого підприємства у сфері освіти, культури і т. ін.;
 • завідувач лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом;
 • спеціаліст державної служби (в органах виконавчої влади сфери соціально-трудових відносин);
 • завідувач господарства, копіювально-розмножувального бюро, машинописного бюро;
 • диспетчер автомобільного транспорту, виробництва, з міжнародних перевезень, служби перевезень;
 • диспетчер-інспектор;
 • інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань;
 • агент; агент комерційний; агент торговельний; представник торговельний;
 • ліквідатор-розпорядник майна підприємств-боржників;
 • керівник виробничої практики;
 • науковий співробітник в галузі праці та зайнятості, соціального захисту населення;
 • економіст з праці;
 • методист з економічної освіти;
 • молодший науковий співробітник (ефективність підприємництва, раціоналізація виробництва);
 • економіст – статистик;
 • асистент ВНЗ.