Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Вчена рада

 Положення про Вчену раду

Для розгляду найважливіших питань діяльності Інститут створюється Вчена рада, не менше 75 відсотків загальної чисельності складу якої становлять наукові, науково-педагогічні працівники Інституту та представник від студентської ради.

Вчену раду Інститут очолює її голова, який обирається на термін повноважень Вченої ради.

До складу Вченої ради Інституту за посадами входять:

 • Ректор
 • Декани факультетів
 • Головні фахівці факультетів
 • Головний бухгалтер
 • Голова відбіркової комісії
 • Начальник юридичного відділу
 • Голова студентської ради.

За рішенням Вченої ради Інституту до її складу можуть входити керівники робочих та дорадчих органів, створених в Інституті.

До складу Вченої ради входять також виборні представники за наступними квотами:

 • які представляють наукових, науково-педагогічних працівників та обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії − по 1 представнику від кожного факультету (інституту, обсерваторій) та НДЧ;
 • виборні представники, які представляють інших працівників Інституту, і працюють у ньому на постійній основі – 2 особи від усіх підрозділів;
 • виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів − 2 особи від усіх факультетів,інститутів обираються конференцією трудового колективу Інституту за рекомендаціями конференцій трудових колективів факультетів інститутів Інституту;
 • керівники виборних органів первинної профспілкової організації (студенти) – 3 особи обираються профспілковими органами Первинної профспілкової організації Інституту;
 • керівники органів студентського самоврядування Інституту − 3 особи обираються студентами (курсантами). Представники з числа працівників Інституту обираються конференцією трудового колективу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

Вчена рада Інституту:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Інституту;
 • розробляє та подає Конференції трудового колективу проект Статуту Інституту, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає терміни навчання на відповідних рівнях;
 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Інституту;
 • ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
 • ухвалює, за поданням ректора Інституту, рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів (крім Військового інституту та Інституту управління державної охорони);
 • обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки, керівників філій;
 • затверджує, відповідно до законодавства, зразок і порядок виготовлення власного диплома про вищу освіту, положення про процедуру й підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам подвійних дипломів;
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 • присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів: для зарахування вступників на навчання, про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;
 • має право вносити подання про відкликання ректора, яке розглядається Конференцією трудового колективу Інституту, за підставами, передбаченими законодавством, контрактом;
 • затверджує положення про робочі та дорадчі органи Інституту;
 • визначає повноваження вчених рад факультетів/інститутів відповідно до напрямів їх освітньої діяльності;
 • розглядає інші питання діяльності Інституту відповідно до його Статуту.

Рішення Вченої ради Інституту вводяться в дію наказом директора.

Склад Вченої ради

Склад Вченої ради